Medlemskap

Info om kostnader mm. for medlemmer i IL Blåmann for 2018

Medlemskontingent:
Som medlem i IL Blåmann kan du delta i alle aktiviteter som laget driver; fotball, klatring, idrettsskole, skirenn, basket og friidrett.

Alle som har tillitsverv i IL Blåmann, f.eks. trener, lagleder må være medlem.

For å bli medlem må du melde deg inn og betale medlemskontingent.

Du melder deg inn ved å bruke innmeldingsskjemaet. Eventuelt sender du en til styret på e-post il.blamann@gmail.com.  

Du kan også melde deg inn ved å logge deg inn på https://minidrett.nif.no/

IL Blåmann har enkeltmedlemskap og familiemedlemskap.

Familiemedlemskap vil si at hele familien blir medlemmer selv om bare et medlem i familien starter i en aktivitet. IL Blåmann registrerer hvert enkelt familiemedlem som personlig medlem. Familiemedlemskap må ha med en foresatt.

Barn er familiemedlem til og med det året de fyller 20 år, og blir deretter automatisk utmeldt. Hvis det er ønskelig med fortsatt medlemskap, så må innmelding skje som enkeltmedlem.

Medlemskapet følger kalenderåret og kontingenten er kr 400,- for enkeltmedlemmer og kr 700,- for familie, uansett når tid på året du melder deg inn.

Medlemskontingenten faktureres via Min idrett. Faktura sendes ut umiddelbart etter innmelding med betalingsfrist 10 dager. Dersom betalingsfristen oversittes med mer enn 14 dager, vil vi ved purring tillegge et purregebyr på kr 50,-.

Medlemskontingent vil ikke bli tilbakebetalt dersom du skulle melde deg ut av IL Blåmann.


IL Blåmanns lov bestemmer bl.a. følgende:

§ 3 Medlemmer
(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.


(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.


§ 4 Medlemskontingent og avgifter

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.”


Treningsavgift:

For alle aktiviteter gjelder at du får en prøvetid på 1 måned fra dato for innmelding. Deretter er du fast deltaker og pliktig til å betale treningsavgift.

Dersom treningsavgiften ikke blir betalt, kan deltakeren ikke være med på laget.

Hvis treningsavgiften ikke er betalt senest innen seriestart, kan spilleren ikke være med på kampene.

Forsikringen av spillerne gjelder heller ikke hvis kontingent/avgift ikke er betalt.

Treningsavgift vil ikke bli tilbakebetalt etter at prøvetiden er over.

Vi har lagt oss på en så lav treningsavgift som mulig, og det er derfor svært viktig at treningsavgiften blir betalt slik at driften av aktivitetene kan opprettholdes.


Fotball: Ulike satser for hvert lag, avhengig av alder. Fra kr 700,- til kr 1500,-. Søskenrabatt for det tredje barnet i familien.

Herrelaget og damelaget har egne budsjett og skal selv dekke alle utgifter til drift av lagene.

Friidrett: For de fra 6-8 år kr 200,-

For de 9-12 år kr 400,-

Basket: For alle kr 600,-

Lisens:

Fra dagen man fyller 13 år må alle som spiller kamp / i serien betale     kr 560,-                    Fra 14 år er kostnaden                                                                         kr 975,-             Lisens faktureres fra og betales direkte til Norges Basketforbund


Halleie:

I perioden f.o.m. november t.o.m. april har de fleste fotballag noen treningstimer i Storelvahallen. Vi mottar hver måned faktura fra Storelva Idrettspark AS på halleien. Dette er kostnader som spillerne må betale i tillegg til treningsavgiften. Vi sender ut egen faktura til alle spillerne 2-3 ganger i året. Halleiebeløpene regnes nøyaktig ut for hvert lag, og for at regnskapet skal gå opp, så må alle betale innen forfallsfristen på fakturaen.

Hvis det er noen spillere som ikke kan være med å trene i Storelvahallen, så må det gis beskjed til trener/lagleder før treningen i hallen starter.


Oppsigelse/utmelding:
Dersom du ønsker å melde deg ut av den aktiviteten du er med på, så tar du kontakt med

lagleder/trener av den gruppa du er med i.

Hvis man slutter på en aktivitet, så er man fortsatt medlem til man sier opp medlemskapet.

Medlemskapet fornyes automatisk hvert år inntil det blir sagt opp.

Dersom du ønsker å melde deg ut som medlem, så må du sende skriftlig beskjed til styret på e-post: il.blamann@gmail.com. Dette må gjøres før 15.12. Senere utmelding medfører at du må betale kontingent for neste år.


Dugnader:
IL Blåmann ønsker at alle medlemmer skal delta på to dugnader i året, men oppfordrer alle til å delta på flere.

Idrettslaget drives av frivillige, dvs. at foreldre, foresatte, søsken og andre stiller opp som f.eks. styremedlemmer, lagledere, trenere og dommere uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i idrettslaget, bl.a. rydding og vedlikehold i og rundt klubbhuset og kunstgressbanen, parkeringsvakt i forbindelse med skirenn og turneringer og kjøkkentjeneste i forbindelse med arrangementer. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles dugnad. Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!


En fast dugnad for alle medlemmer er fra 2016 kjøp/salg av Blåmann-kalender for neste år. Dette er vedtatt på årsmøtet.

Hvert medlem/familie må kjøpe 5 kalendere a kr 100. Kalenderne kan beholdes av familien, selges videre eller gis bort i gave. Inntektene av dette salget er svært viktig for å sikre drift og vedlikehold av Blåmann idrettspark.

Medlemmer som ikke deltar i aktiviteter trenger ikke kjøpe kalender.

Kjøps-/rabattavtaler:
IL Blåmann har inngått kjøps-/rabattavtale med Torshov Sport Tromsø AS, som gir medlemmene rabatt på en del sportsutstyr. Avtalen kan leses på hjemmesiden evt. fås fra lagleder i de forskjellige gruppene eller styret.


Verdigrunnlag:
IL Blåmann har utarbeidet et verdigrunnlag. Dette kan du lese på hjemmesiden eller du kan ta kontakt med styret for å få verdigrunnlaget tilsendt.

Skader og forsikring

Klubben skal informere om NFFs råd for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha med førstehjelpsmappen på trening og kamp. For spillere er det et krav om at alle er registrert som medlem i klubben. Alle klubbens aktive er dekket av grunnforsikringen. Dette gjelder spillere, trenere, lagledere og dommere.

Forsikring av barn under 13 år
https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/barneidrettsforsikring

Forsikring
Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.
All informasjon om Fotballforsikringen finner du på våre hjemmesider

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/


Det er laget en animasjonsfilm om skadetelefon som forklarer hva skadetelefon er og hvordan det fungerer ved skade.
Animasjonsfilm om skadetelefonen: https://www.youtube.com/watch?v=7ezSjOn-xug&feature=youtu.be


Hvordan forebygge skader i fotball
http://skadefri.no/idretter/fotball/

NFF anbefaler oppvarmingsprogrammet «spilleklar» som er utarbeidet av senter for idrettsskadeforskning som fast basis før alle aktiviteter.
Treningsøkta.no har en rekke øvelser i kategorien «sjef over ballen» som egner seg godt som oppvarmingsøvelser.

Spilleklar
https://www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball/SPILLEKLAR/