Fortsettende årsmøte!

KUNNGJØRING AV FORTSETTENDE ÅRSMØTE

I henhold til Lov for IL Blåmann ønsker vi velkommen til fortsettende årsmøte i IL Blåmann

Tid: Torsdag 27. april 2017 kl 1900

Sted: IL Blåmann sitt klubbhus på Ersfjordeidet.

På dette fortsettende årsmøtet er det to saker som skal behandles:

Sak 10 Valg

- Valg av leder

- Valg av 4. vara

- Valg av valgkomite (3 stk + vara)

Sak 11 Innsendte saker

- Handlingsplan for styret 2017

- Organisering av grupper i L Blåmann

Vi håper at så mange som mulig kommer!

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene
Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

På vegne av IL Blåmann

Rita Pedersen, leder

1 For eksempel skyldig kontingent.

IL Blåmann, p.b.4437 Eidkjosen, 9282 Tromsø ♦ Org.nr. 988 832 162 ♦ Konto nr. 4799 20 10661

Hjemmeside: http://www.il-blamann.net/ ♦ E-post: il.blamann@gmail.com

Foreløpig saksliste

1. Godkjenning av stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Valg av ordstyrer, sekretær, samt to til å skrive under

protokollen

4. Årsmelding 2015

5. Regnskap 2015

6. Fastsetting av medlemskontingent for 2017

7. Budsjett 2016

8. Organisasjonsplan

9. Verdigrunnlag

10. Valg

11. Innmeldte saker:

a. Ny lov for IL Blåmann