Julehilsen

Postet av IL Blåmann den 23. Des 2022Blåmannfondet

Postet av IL Blåmann den 20. Mar 2022

BLÅMANNFONDET

ALLE BARN SKAL INKLUDERES!

Deltakelse på cuper, reiser og sosiale tilstelninger skal være uavhengig av privat økonomisk situasjon.

OM MULIGHETEN TIL Å DELTA

Noen barn må bli hjemme mens resten av laget reiser på sommerturnering. Mens alle gleder seg og

planlegger reisen, må kanskje noen bare høre på planleggingen.

Det kan være tungt å gå på trening i slike perioder. Laget kommer hjem med gode minner, kjekke

historier, og de har blitt en sammensveiset gjeng.

Blåmannfondet er til for at også disse barna skal få muligheten til å være med, og du kan søke om

støtte på vegne av deg selv, dine barn eller andre.

PRAT MED OSS

Har du spørsmål på egne eller andres vegne? Spør oss!

ALL KONTAKT OG INFORMASJON BEHANDLES KONFIDENSIELT OG MED FULL DISKRESJON.

HVEM KAN SØKE?

Barn og ungdommer som er medlemmer av Blåmann under 18 år. Trenere, lagledere, foresatte av

spillere eller andre tillitspersoner i Blåmann kan søke på vegne av personen. Midlene kan tildeles til

et bredt spekter av aktiviteter.

HVORDAN SØKE? 

Send en e-post med en kort beskrivelse av hvem som søker, hvem du søker for, hva du søker til, alder

og søknadssum. Husk å ha med din kontaktinformasjon som e-postadresse, telefonnummer eller

annen måte du ønsker å bli kontaktet på. Søknader blir behandlet forløpende, svarfrist innen en

måned. Spørsmål om fondet og søknader kan rettes til forvalterne:

E-post: blamann.solidaritetsfond@gmail.com

Britt-Eva Andersen, telefon 948 99 179

Håkon Pettersen, telefon 930 83 091

VISSTE DU AT ALLE TRENERE OG KONTAKTPERSONER KJENNER TIL BLÅMANNFONDET?

Synes du det er vanskelig å ta kontakt med oss i inkluderingsfondet? Alle trenere og kontaktpersoner

i Blåmann kjenner til ordningen vår. Dette betyr at du kan prate med den personen du kjenner best,

og en henvendelse om støtte fra Blåmannfondet kan være så enkel som en kort og uforpliktende prat

med en av dem.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvem kan benytte seg av fondet?

Alle medlemmer av IL Blåmann inntil fylte 18 år kan henvende seg.

Hvem vet at jeg har henvendt meg?


Kun forvalterne i Blåmannfondet vet dette. Kontaktinformasjon blir slettet når året er omme.

Må jeg oppgi navn og kontaktinformasjon når jeg henvender meg på vegne av andre?

Ja, men informasjonen blir ikke lagret.

Kan jeg henvende meg på vegne av et helt lag?

Nei

Hva støtter inkluderingsfondet?

Deltakelse på cuper, reiser og sosiale tilstelninger. I tillegg kjøp av utstyr som fotballsko,

leggbeskyttere, overtrekks drakt etc.

Kan jeg søke om dekning av medlemskontingenten og treningsavgift?

Ja


VEDTEKTER

§1 NAVN OG FORMÅL

Fondets navn er «Blåmannfondet.»

Fondets formål er å gi barn og ungdom som er medlemmer i IL Blåmann mulighet til å delta på

aktiviteter som en ellers ikke ville kunne deltatt på grunnet private økonomiske forhold.

§2 FONDETS STØRRELSE

Det tilstrebes at fondet ved årets start er på 50.000.- Disse midlene kan benyttes til aktuelle formål i

løpet av kalenderåret.

§3 BRUK AV FONDET

Det legges til grunn lav terskel for å kontakte forvalterne dersom det er medlemmer som vurderes å

være i behov for å benytte midlene. Forvalterne kan kontaktes av trenere, lagledere, foresatte,

medlemmet eller andre tillitspersoner i IL Blåmann.

Midler kan tildeles et bredt spekter av aktiviteter. Eksempler kan være cuper, treningskamper eller

sosiale samlinger for laget.

Midler kan tildeles for å dekke utgifter i sin helhet eller dekke deler av utgiftene.

Midler kan benyttes av barn og ungdommer som er medlemmer av IL Blåmann inntil fylte 18 år.

Forvalterne kan prioritere mellom søknader/henvendelser dersom det blir nødvendig ut fra de

økonomiske rammene som foreligger. En slik prioritering trenger ikke være begrunnet.

§4 ANSVARLIGHET

Styret i IL Blåmann er ansvarlig for fondet. Drift av fondet er av styret delegert til forvaltere.

§5 RESSURSER TIL FONDET


Det tilstrebes at fondet har minst 50.000,- til rådighet ved årets start. Det forsøkes å søke eksterne

midler til å fylle fondet. Ansvarlig for å søke eksterne midler er forvalterne i samarbeid med IL

Blåmann sitt styre.

§6 FORVALTERNE

Forvalterne er to personer. Styret skal alltid være representert blant forvalterne.

§7 REVISOR

Idrettslagets styre vil revidere forvalternes regnskap.

§8 KONFIDENSIALITET

Med bakgrunn i fondets formål og spesielle forhold, vil det være viktig med høy grad av

konfidensialitet i saker som behandles. Forvalterne skal ikke dele informasjon om personer uten at

det er gitt særlig samtykke.

§9 REGNSKAP

Forvalterne skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel, og leverer regnskap til styret

senest 1 måned før idrettslagets årsmøte. Regnskap vil ikke inneholde navn på personer.

§10 ENDRING AV VEDTEKTER

Fondets vedtekter kan endres av styret i IL Blåmann.

§11 OPPLØSNING AV FONDET

Fondet kan oppløses etter vedtak av styret i IL Blåmann. Eventuelt resterende midler i fondet blir

benyttet til fondets opprinnelige formål administrert av styret i IL Blåmann.
Årsmøte 2022

Postet av IL Blåmann den 2. Mar 2022


topp


KUNNGJØRING AV ÅRSMØTE


I henhold til Lov for IL Blåmann ønsker vi velkommen til årsmøte i IL Blåmann

Tid:     Tirsdag 29. mars kl.1900

Sted:    IL Blåmann sitt klubbhus på Ersfjordeidet


Vedlagt følger foreløpig saksliste. Endelig saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for de som ønsker det en uke før årsmøtet. 


Dersom du har forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 15.mars. Dette må sendes skriftlig, på e-post il.blamann@gmail.com 


Vi håper du har mulighet til å komme. Meld gjerne fra på forhånd via Facebook-arrangementet ”Årsmøte IL Blåmann 2022”, eller på e-post til il.blamann@gmail.com. Dette for at vi skal kunne beregne antall kopier av sakspapirer, sitteplasser, med mer.§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 


På vegne av IL Blåmann                        

Britt-Eva Andersen, Leder

Foreløpig saksliste


 1. Godkjenning av stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

 3. Valg av ordstyrer, sekretær, samt to til å skrive under protokollen

 4. Årsmelding 2021

 5. Regnskap 2021

 6. Fastsetting av medlemskontingent for 2023

 7. Budsjett 2022

 8. Organisasjonsplan

 9. Verdigrunnlag

 10. Valg

 11. Innmeldte saker: Blåmann trenger flere spillere

Postet av IL Blåmann den 2. Mar 2022

                 

 

 

Har du lyst til å spille fotball? 

IL Blåmann inviterer gutter og jenter som har lyst å spille fotball til å melde sin interesse. Klubben har barne- og ungdomslag i aldersgruppe 5 til 15 år (født 2017-2007), i tillegg til egne seniorlag for damer.

Vi ønsker gutter og jenter i alle aldersgrupper hjertelig velkommen til oss, men er spesielt på utkikk etter flere spillere til følgende lag:

Gutter født 2017,2016, 2012,2011, 2009, og 2007(06)

Jenter født 2017,2016, 2014, 2013, 2011 og 2012.

 

 

Vi trener på vår egne flotte idrettspark på Ersfjordeidet fra mai til oktober. På vinterstid foregår treningene i gymsalene i Ersfjord og i Kaldfjord for de minste, og i Storelvahallen for de største.

 

Blir du med? Meld din interesse til il.blamann.fotball@gmail.comInformasjon fra valgkomiteen

Postet av IL Blåmann den 24. Feb 2022

Kjære medlemmer!  

29. Mars 2022 er dato for årsmøte i IL Blåmann. Og ved årsmøtet arrangeres det  som seg hør og bør valg av nytt styre. For at IL Blåmann skal opprettholde de mange  aktivitetene og kunne ta vare på alt av anlegg, inkludert klubbhus, er det viktig at alle  medlemmene er med å ta ansvar for å drifte klubben etter gjeldende vedtekter og  lovnorm. Det er medlemmene i fellesskap som skal drive klubben.  

Valgkomitéen vil nå jobbe frem mot årsmøtet med å kartlegge aktuelle kandidater  som ønsker å stille til valg. Klubben har behov for personer med ulike egenskaper,  erfaringer og kvaliteter. Erfaring fra styrearbeid er en fordel men ikke noe krav. Det  viktigste er å få et godt sammensatt styre bestående av personer som selv ønsker  bidra og som har kapasitet til å sette av litt tid til oppgavene de påtar seg.  

IL Blåmann har de siste årene hatt til dels store utfordringer med å få nok personer til  å stille til valg (på lik linje med de fleste andre klubber), og i år også håper vi på god  hjelp i fra dere til å fylle rollene. Halve styret er ikke på valg, og derfor vil kontinuiteten  i styret være opprettholdt på et godt nivå. Valgkomitéen mener det er viktig at alle  medlemmer fra fylte 15 år som ønsker det, skal få mulighet til å komme inn å bidra.  Så har du hatt lyst til å jobbe med styrearbeid, ser du behovet og mulighetene for at  nettopp du kan være med å gjøre IL Blåmann til en enda bedre klubb for  medlemmene våre?  

Ta kontakt med oss i valgkomitéen så snart som mulig! :-) 

Med vennlig hilsen valgkomitéen  

Ken Rune Johansen mob. 480 79 122 kenrunejo@gmail.com 

Cathrine Henaug mob. 92820753 cathrine.henaug@nina.noMyldredag!

Postet av IL Blåmann den 22. Feb 2022

Et bilde som inneholder tekst, idrett, sport, basketball 
Automatisk generert beskrivelse


3. mars arrangeres det myldredag for de som har lyst til å prøve seg i basket.

Les merAllidrett!

Postet av IL Blåmann den 16. Jan 2022

Nytt tilbud til J/G født 08/09/10: 

Blåmann Allidrett 

Treninger med fokus på lek og moro for alle som går i 6.-8. klasse! Vi vil variere mellom ulike aktiviteter, fra ballidretter til klatring og hinderløype. 

Vi håper dette blir et bra tilbud til alle som liker bevegelse, godt humør på trening, og  vennskapelige konkurranser! 

Tid og sted: 

Ersfjordbotn skole gymsal 

Mandager 1830-1945 

For påmelding og/eller info, ta kontakt med: 

Øystein Daae Gjertsen, tlf: 91779380. E-post: oysteindg@gmail.com