Rollebeskrivelser for styret


Styret

Felles for styret:

 • Ansvar for mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i idrettslaget.

 • Påse at idrettslaget arbeider i tråd med idrettslagets visjon og verdigrunnlag.

 • Ansvar for å ha kontroll med økonomi og drift av idrettslaget.

 • Følge opp underutvalg og roller.

 • Følge idrettens lover og representere klubben utad.

 • Oppnevne ansvarlig for politiattester.


Leder

 • Påse at IL Blåmanns verdigrunnlag ligger til grunn for styrets arbeid

 • Påse at styret forholder seg til og styrer etter det årsmøtevedtatte budsjettet.

 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene

 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.

 • Ansvarlig Kvalitetsklubb (se også under Kvalitetsklubbansvarlig)

 • Klubbens pressekontakt

 • Ansvar for daglig drift, herunder oppfølging av administrative rutiner


Nestleder

 • Stedfortreder for leder

 • Hovedansvarlig for kontakt med idrettskrets og NIF

 • Ansvarlig, i samarbeid med økonomiansvarlig for idrettsrapportering


Sekretær

 • Føre referat fra styremøter

 • Ansvarlig for protokoll fra årsmøter

 • Påse at alle i styre har signert taushetserklæring


Økonomiansvarlig

 • Har ansvar for lagets økonomi 

 • Føre budsjett og regnskap gjennom året. 

 • Informere om budsjettet/regnskapet på styremøter og årsmøte

 • Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra kontoer blir gjennomført

 • Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler)

 • Ansvarlig, i samarbeid med nestleder for idrettsrapportering

 • Ansvarlig for medlemsregisteret, inn- og utmeldinger
Anleggsansvarlig

 • Overordnet ansvar for vedlikehold og teknisk drift av idrettsanlegg og klubbhus

 • Følge opp rutiner og delegere oppgaver knyttet til vedlikehold og utvikling av lagets anlegg

 • Dokumentere vedlikehold og driftsrutiner for idrettsanlegg og klubbhus


Politiattestansvarlig

 • Skal ha satt seg inn i NIFs informasjon om politiattest.

 • Skal ha signert taushetserklæring

 • Føre liste og ha oversikt over trenere, hjelpetrenere og lagledere og når de har vist politiattest.

 • Følge opp at alle trenere, hjelpetrenere og lagledere har politiattest nyere enn tre år. To måneder før attesten utløper, kontakte medlem og be om fornying av denne.

 • Gi beskjed til styreleder dersom noen ikke har godkjent politiattest.