Retningslinjer for egne lagskontoer, aldersbestemt

1. Opprettelse av lagskontoer

Alle lag kan opprette egen bankkonto i IL Blåmann. Kontoen skal stå i klubbens navn,

disponeres av klubbens styre og evt andre som styret deleger dette til, og omsetningen skal

inngå i klubbens regnskap. Lagleder / trener sender en anmodning til klubbens

økonomiansvarlig som oppretter en bankkonto i nettbanken. Det oppnevnes en

kontoansvarlig i lagledelsen.

Det er ikke lov å opprette egne, private kontoer for slike formål.

2. Formål med konto

Kontoens formål er at laget kan ha midler til aktivitet / utstyr som ikke dekkes av felles

aldersbestemt økonomi og budsjett.

Kontoen benyttes til:

- Egne sponsormidler (skal faktureres)

- Dugnadspenger (skal faktureres)

- Innbetalinger av avtalte egenandeler fra spillere og foresatte. Evt. «sparing» fra

spillere/foresatte må skje privat og kan til slutt innbetales som egenandel.

- Utbetalinger til turneringer, reise og oppholdskostnader, sosiale sammenkomster for laget,

relevant sportsutstyr til bruk i laget.

Merk at all fakturering skal skje via klubbens økonomiansvarlig. Se for øvrig egen instruks om

fakturering.

3. Lov og regelbestemte krav til konto

- Kontoen og innestående beløp er IL Blåmanns eiendom og klubben har full styringsrett

over kontoen og innestående beløp.

- Betalinger fra konto skal utføres av klubbens økonomiansvarlig i samsvar med et gyldig

og godkjent bilag. Bilag skal godkjennes på forhånd av lagets kontoansvarlig.

- Transaksjoner via kontoen utføres av klubbens økonomiansvarlig, i tråd med klubbens

retningslinjer for utbetalinger.

- Egenandeler kan innbetales direkte til kontoen.

- Det er ikke anledning til å betale ut beløp til enkeltpersoner utover dette.

4. Spillere som slutter

Spillere som slutter på laget og har opparbeidet seg en «dugnadsverdi» kan søke om å få

med seg sin «dugnadsverdi» over til nytt lag innad i klubben. Særskilt søknad sendes til styret

i klubben ved slike anledninger.

Retningslinjer for en evt. overføring er:

- Dugnadsverdi / innbetalt egenandel oppad begrenset til kr 5.000,-

- Det må være tilgjengelige midler på lagskonto for en slik overføring

- Overførselen skal være godkjent av lagets kontoansvarlig og lagleder / trener

- Utbetalingen skjer til konto tilhørende nytt lag

Det betales ikke ut til private kontoer under noen omstendigheter.

Hvis spilleren tar overgang til ny klubb, overføres ikke dugnadsverdien dit.

Evt. restverdi tilfaller lagskontoen.

Dugnadsverdi er verdien av en utført dugnad medlemmet /foresatte har utført i regi av laget

/ gruppa og som er registrert på det enkelte medlemmet og som ikke er benyttet.


5. Opphør av laget

Når laget av en eller annen grunn blir nedlagt, overføres gjenstående midler til felles konto

for gruppa.

Midler og konti som "tilhører" et lag er formelt sett klubbens eie. Når et lag opphører så er

midlene fortsatt klubbens eie, og går ikke over til å bli eiet av foreldre eller medlemmer

tilhørende laget. Begrunnelsen for dette er at midlene er tildelt/samlet inn/ jobbet inn med

formål at de skal tilfalle idrettslaget/laget og ikke til privatpersoner.

6. Godkjenning og endring av denne instruksen

Denne instruksen skal godkjennes av styret som egen styresak.

Endringer i denne instruksen kan kun godkjennes av styret i egen styresak.