Styret i IL Blåmann


Styret er idrettslagets øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av medlemmene på årsmøtet, slik at halve styret er på valg hvert år. Dette for å sikre kontinuitet i arbeidet. 


Styrets mandat og oppgaver er regulert i lov for IL Blåmann:


 § 18 Idrettslaget styre

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2) Styret skal bl.a.:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. 

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d) Representere idrettslaget utad. 

e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

f) Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten


Dette innebærer at hovedstyret har mandat til å lede og forplikte laget mellom årsmøtene. Blant annet er det hovedstyret som kan foreta ansettelser og inngå evt. andre avtaler som forplikter idrettslaget juridisk. (Styret kan ikke vedta å legge ned idrettslaget, siden det må vedtas på årsmøte.) 


Styret håndterer henvendelser som kommer til idrettslaget, og avgjør videre behandlingsmåte. I noen saker delegeres det fullmakt nedover i organisasjonen til de ulike arbeidsgruppene, andre saker er det naturlig at styret tar avgjørelser. Dette gjelder for eksempel større innkjøp, inngåelse av sponsoravtaler og kontakt med overordnede ledd (Tromsø Idrettsråd, Troms Idrettskrets osv.)


Det er også styret som forbereder årsmøtene.


Styret har jevnlig møter, og fordeler ellers arbeidsoppgavene seg imellom, i tillegg til å delegere til arbeidsgrupper eller enkeltmedlemmer. En nærmere beskrivelse av hva det innebærer å sitte i styret kan leses i 2.6.1 Roller i styret. 


Dersom noen av medlemmene har saker de ønsker å ta opp med styret er det bare å sende e-post til il.blamann@gmail.com eller ta kontakt med styreleder.

Kontaktopplysninger til styret finner du her