Il Blåmanns verdigrunnlag
 

1.  I.L. Blåmann slutter seg til og forplikter seg til å følge de regler, bestemmelser og verdier

som Norges Idrettsforbund (NIF) har nedfelt som styrende for idrettslag og klubber

organisert innen NIF: 

Verdiene glede, helse, fellesskap og ærlighet for all aktivitet. 

Verdiene demokrati, likeverd, lojalitet og frivillighet for arbeidet i organisasjonen. 

Grunnregler for idrettens ”klubbkultur”: Allsidighet, idrettsglede, fair play, idealisme, helse,

rusfritt, sunt kroppsideal, dopingfritt, natur og miljø, idrett for alle.

2.  I.L. Blåmann skal ha en løpende, åpen og demokratisk dialog om idrettslagets verdier. Det

foreligger årsmøtevedtak på at det skal være en egen sak ”Verdigrunnlag” på hvert årsmøte

der et styremedlem, eller den styret utpeker, skal innlede til diskusjon om temaet. 

3.  I.L. Blåmann er lokalsamfunnsbasert og dugnadsbasert, og ønsker å være en aktiv,

inkluderende kulturskapende kraft i lokalsamfunnene. Vi vil samarbeide nært med skoler og

barnehager, med utviklingslag og andre lag og foreninger om gode oppvekst- og livsvilkår. Vi

ønsker å stimulere til bygging/vedlikehold av nærmiljøanlegg som kan brukes både til

organisert og uorganisert aktivitet av flest mulig. Vi ønsker at terskelen for å starte med

idrett skal være lav. 

4.  Vi ønsker å fremme nærhet og samhandling mellom barn, ungdom og voksne og unngå

en ”profesjonalisering” av idrett og fritidsaktiviteter. Ledere, trenere og styremedlemmer

bør være voksne som er kjente fra andre sammenhenger i lokalsamfunnene. Dette fremmer

trygghet, ansvarsfølelse og tilhørighet. 


5.  I.L. Blåmann ønsker å skape virksomhet og aktivitet med små midler. Det er viktig å skape

sosial og kulturell kapital som grunnlag for utfoldelse og livsglede. Pengeøkonomi er

nødvendig som et middel til å drive idrettslaget, men skal ikke bli et mål i seg selv. Vi ønsker

å ha et kritisk forhold til sponsing av barneidrett. Alle, uansett økonomi skal ha et tilbud om

aktivitet gjennom I.L. Blåmann 

6.  Vi ønsker å fremme allsidighet, og at alle skal med. Vi prioriterer lek og sosialitet,

samhandling og fellesskap, solidaritet og kameratskap fremfor elitetenkning. Idrett er

utfordring, mestring og utvikling innenfor trygge rammer. Det er likevel ingen motsetning

mellom idrettslagets verdier og det å bli god, og til og med best, som medlem av IL

Blåmann. 

Av helsemessige, miljømessige og holdningsskapende årsaker oppfordrer vi alle som bor i

gangbar avstand til idrettsarrangementer om å sykle, gå, bruke ski ol. 

Vi oppfordrer alle til sporløs ferdsel i naturen. 


Rev.09.12.18