Innmelding


Innmelding i IL Blåmann kan gjøres direkte på nett ved å logge deg inn på https://minidrett.nif.no

Brukerveiledning for "Min idrett"


Når du melder deg inn godkjenner du å følge de lover og retningslinjer som gjelder for IL Blåmann. Du bør derfor ta deg tid til å sette deg inn i disse. Nedenfor kan du lese hva som står om medlemmer i lov for IL Blåmann. Hele loven kan du lese her:  


§ 3 Medlemmer

(1)     For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.


(2)     Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 

treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.


(3)     Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.


(4)     Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets 

regelverk og vedtak.


(5)     Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.


(6)     Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.


(7)     a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en 

periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.


(8)     Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.