Taushetserklæring 


Navn: 


Rolle: 


Jeg forstår 

at jeg i mitt verv vil komme over forhold som ikke uvedkommende skal få kjennskap til. 


Jeg forplikter meg til 

å bevare absolutt taushet overfor uvedkommende om forhold som jeg får kjennskap til ved mitt tillitsverv i klubben samt behandle slik informasjon med forsiktighet også overfor andre tillitsvalgte i klubben. Dette gjelder spesielt kunnskaper i personalsaker og andre interne anliggender i klubben, hos klubbens kunder og samarbeidspartnere. 

Å utvise den største varsomhet med klubbens korrespondanse, kontrakter, avtaler m.v., slik at uvedkommende ikke får kjennskap til innholdet. 


Konfidensiell informasjon 

All konfidensiell informasjon undertegnede mottar skal oppbevares på en slik måte at den ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Skriftlig informasjon i personalsaker skal holdes avlåst og datafiler skal beskyttes. Konfidensiell informasjon skal ikke kopieres mer enn nødvendig og slike kopier skal behandles som originalene og eventuelt makuleres ved oppdragets avslutning. 


Jeg er klar over 

At alvorlige brudd på taushetsplikten er grunn til å måtte forlate tillitsvervet. 

At taushetsplikten gjelder etter at jeg har sluttet som tillitsvalgt. 
_________________     _________________________ 

Sted og dato             Underskrift