Årsmøtet i IL Blåmann


Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Årsmøtets mandat og oppgaver er regulert i lov for IL Blåmann §§ 13-16. 


Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet. Det betyr blant annet at alle medlemmer må forholde seg til det som vedtas på årsmøtet. Det gjelder for eksempel størrelsen på medlemskontingenten, hvordan de økonomiske midlene skal brukes (budsjett) og større prosjekter. Bygging av klubbhus var en av de store avgjørelsene som ble behandlet på årsmøtet i sin tid. 


Alle som er medlemmer i IL Blåmann kan møte på årsmøtet. Stemmerett har man hvis man er over 15 år, har vært medlem i minst en måned og har betalt medlemskontingent og evt andre økonomiske forpliktelser. 


Alle medlemmer kan også melde inn saker de ønsker behandlet på årsmøtet. Dette må i så fall gjøres senest en måned før årsmøtet. Eksakt frist for innmelding av saker skal stå på kunngjøringen av årsmøtet.


Årsmøtet er en viktig arena for medlemmene blant annet til å si sin mening om idrettslaget og hvordan det drives, hva som skal prioriteres det neste året og for å kunne stille spørsmål. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å delta på årsmøtet!


Før årsmøtet er det en valgkomite som arbeider med å finne kandidater til viktige verv i idrettslaget. Leder og nestleder er på valg annethvert år, og halve styret hvert år. Å finne noen som vil ta på seg verv kan noen ganger være en utfordring, og her må medlemmene hjelpe til. De som sitter i valgkomiteen kjenner ikke alle medlemmene, og vet derfor ikke hvem som kan være aktuelle kandidater til verv. Hvis man vet om personer som kan være en ressurs, er det viktig at man tipser valgkomiteen! Minner også om at det er lov å melde seg selv også!