Retningslinjer for egne lagskontoer seniorlag

1. Opprettelse av lagskontoer

Seniorlag skal ha egen bankkonto i IL Blåmann for innbetaling av inntekter og dekning av

utgifter. Kontoen skal stå i klubbens navn, disponeres av klubbens styre og evt. andre som

styret delegerer dette til, og omsetningen/utgiftene skal inngå i klubbens regnskap. Lagleder

/ trener sender en anmodning til klubbens økonomiansvarlig som oppretter en bankkonto i

nettbanken. Det oppnevnes en kontoansvarlig i lagledelsen.

Det er ikke lov å opprette egne, private kontoer for slike formål.


2. Formål med konto

Kontoens formål er at laget skal drifte sin egen økonomi basert på egne budsjett.

Kontoen benyttes til:

● Egne sponsormidler (skal faktureres)

● Dugnadspenger (skal faktureres)

● Innbetalinger av egenandeler fra spillere og foresatte.

● Utbetalinger til turneringer, reise og oppholdskostnader, sosiale sammenkomster for

laget, relevant sportsutstyr til bruk i laget.

Merk at all fakturering skal skje via klubbens økonomiansvarlig. Se for øvrig egen instruks om

fakturering.


3. Lov og regelbestemte krav til konto

● Kontoen og innestående beløp er IL Blåmanns eiendom og klubben har full

styringsrett over kontoen og innestående beløp.

● Betalinger fra konto skal utføres av klubbens økonomiansvarlig i samsvar med et

gyldig og godkjent bilag. Bilag skal godkjennes på forhånd av lagets kontoansvarlig.

● Transaksjoner via kontoen utføres av klubbens økonomiansvarlig, i tråd med

klubbens retningslinjer for utbetalinger.

● Egenandeler kan innbetales direkte til kontoen.

● Det er ikke anledning til å betale ut beløp til enkeltpersoner utover dette.

● Det er ikke anledning til å foreta innkjøp som det ikke er inndekning for på konto.

● Store innkjøp / investeringer skal godkjennes av styret.


4. Spillere som slutter

Spillere som slutter på laget og har opparbeidet seg en «dugnadsverdi» får ikke med seg sin

«dugnadsverdi» eller innbetalte egenandeler over til nytt lag – verken innad i klubben eller

andre klubber.

Evt. restverdi tilfaller lagskontoen.


Dugnadsverdi er verdien av en utført dugnad medlemmet/foresatte har utført i regi av

laget/gruppa og som er registrert på det enkelte medlemmet og som ikke er benyttet.


5. Opphør av laget

Når laget av en eller annen grunn blir nedlagt, overføres gjenstående midler til felles konto

for gruppa.

Midler og konti som "tilhører" et lag er formelt sett klubbens eie. Når et lag opphører så er

midlene fortsatt klubbens eie, og går ikke over til å bli eiet av foreldre eller medlemmer

tilhørende laget. Begrunnelsen for dette er at midlene er tildelt/samlet inn/ jobbet inn med

formål at de skal tilfalle idrettslaget/laget og ikke til privatpersoner.


6. Godkjenning og endring av denne instruksen

Denne instruksen skal godkjennes av styret som egen styresak.

Endringer i denne instruksen kan kun godkjennes av styret i egen styresak.