Aktivitetstilbud i IL Blåmann

IL Blåmann har per i dag hele ni aktive undergrupper: Fotballgruppa, skigruppa, anleggsgruppa, turgruppa, skategruppa, basketgruppa, idrettsskole og klatregruppa. All aktivitet i IL Blåmann er avhengig av at noen tar på seg ansvaret for å drive dette. Uten alle de som bidrar ville ikke idrettslaget hatt så mange aktiviteter å tilby medlemmene!

I tillegg til de ovennevnte faste undergruppene for aktiviteter som er beskrevet nedenfor, har styret mandat til å oppnevne supplerende komiteer og utvalg for å løse arbeidsoppgaver når det er nødvendig. Dette kan være til spesielle arrangementer, eller til spesifikke arbeidsoppgaver. 

Antall og hvor lenge komiteer og utvalg er aktive vil variere, så dette er ikke en uttømmende oversikt. Det vil alltid være behov for medlemmer som kan bidra i arbeidet med å drive klubben, så bidrag tas imot med takk! 

Nedenfor følger en kort beskrivelse av de ulike aktiviteten:

Fotballgruppa har hovedansvar for å administrere aktivitet knyttet til fotball i IL Blåmann. Det vil si at de blant annet har ansvar for oppmelding av lag i serien, registrering av spillere, overganger, kompetanseutvikling av trenere og mye mer. Rollebeskrivelsene til de enkelte rollene i fotballgruppa gir et godt bilde av mangfoldet i oppgaver. Fotballgruppa er relativt selvstendig, men holder hovedstyret informert og har tett kontakt. Minst en i hovedstyret skal til enhver tid sitte i fotballgruppa for å sikre dette samarbeidet. Medlemmene i fotballgruppa oppnevnes av styret for to år av gangen, etter forslag fra medlemmer.

Turneringsgruppa har hovedansvar for å planlegge og gjennomføre fotballturneringene som IL Blåmann arrangerer. Denne gruppa samarbeider tett med fotballgruppa. Minst ett medlem av fotballgruppa sitter i turneringsgruppa.  

Skigruppa  har hovedansvaret for aktivitet knyttet til ski i IL Blåmann. Etter hvert har denne arbeidsgruppa valgt å dele arbeidet i to ansvarsområder: Arrangere familieskirenn, drifte og vedlikeholde idrettslagets skuter og kjøre opp skiløyper. De siste årene har det vært en relativt fast gjeng som har stått på og jobbet. For skirennene er det etablert gode rutiner og dokumentasjon, slik at arrangementet er forholdsvis greit å videreføre. 

Anleggsgruppa  har ansvar for å drifte og vedlikeholde IL Blåmanns idrettspark. Det vil si klubbhuset, fotballbanen, friidrettsanlegget, skateparken og banen for streetbasket. Det betyr ikke at det er anleggsgruppa som skal gjøre alt arbeidet, men at de har ansvar for at nødvendige oppgaver blir gjort. Når det gjelder fotballbanen bidrar fotballagene mye med både forberedelser til sesongstart, samt nedrigging og rydding før vinteren. Det samme gjelder for skateparken, der skategruppa tar ansvar. Det vil alltid være behov for hjelpende hender i arbeidet med å vedlikeholde anlegget, enten det gjelder enklere oppgaver som raking og maling, eller annet arbeid som krever mer spesialisert kompetanse. 

Turgruppa er ei gruppe som arrangerer felles turer i regi av IL Blåmann. Dette kan være både lette familieturer eller turer til mer krevende fjelltopper. Det sosiale er uansett viktigst, og det er en fin måte å bli kjent med andre medlemmer på. IL Blåmann står som initiativtaker/arrangør, men alle deltar på eget ansvar. Turene annonseres på IL Blåmanns Facebookside, og det er vanligvis ikke nødvendig å melde seg på. Som hovedregel arrangeres det en lengre høsttur i september, men det er også åpning for å sette opp flere turer for de som ønsker det.

Skategruppa  har ansvar for drift og utvikling av skateparken. Gruppa er relativt nystartet, men aktive. Det arrangeres ikke organisert trening i skateparken, men den er åpen for alle som vil bruke den. Skategruppa har blant annet utarbeidet skateparkregler for bruk av parken, samt sørger for at snø fjernes om våren, og annet vedlikehold som bidrar til at banen er ryddig og fin slik at alle kan trives der.

Basketgruppa leder arbeidet med aktivitet knyttet til basket i IL Blåmann. En av styremedlemmene i hovedstyret skal alltid være med i basketgruppa.

Klatregruppa organiserer klatretreninger for barn i skolealder. Treningene går på rundgang blant foreldre med klatreerfaring, men det er klatregruppa som koordinerer dette og har ansvar for påmelding og gjennomføring. Klatringen foregår i hovedsak i klatreveggen på Ersfjordbotn skole, men det har også av og til blitt arrangert treninger utendørs.  

Kvalitetsklubbutvalg driver arbeidet med utvikling av IL Blåmann som  kvalitetsklubb. Vi er godkjent som Kvalitetsklubb 1, men arbeidet stopper ikke der. Hovedoppgaven som det jobbes med nå er å få skrevet ferdig den første utgaven av klubbhandboka. Denne skal være et dynamisk dokument som stadig revideres og videreutvikles, etter hvert som det er behov for det. 


Utleieansvarlig har ansvar for utleie av klubbhusets andre etasje. Styret har valgt å delegere dette til en person for å sikre oversikt og oppfølging. Det er viktig at vi ikke dobbeltbooker og at noen følger opp at kjøkken og fellesareal er ryddig og presentabelt.  Utleieansvarlig følger også opp og kompletterer felles utstyr på kjøkkenet.