Rollebeskrivelser fotballgruppa


Rollen ”FIKS-ansvarlig” har følgende hovedansvarsområder:


 • Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
  Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er også viktig for at klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at klubbhverdagen blir enklere.
 • Brukeradministrasjon – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger til:
  To personer i fotballgruppa med rettighet som ”Klubbadministrator”
  Lagleder og trenere på alle lag (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som ”Klubbruker”.

  Troms Fotballkrets er ansvarlig for å opprette brukere under punkt a).
  Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere under punkt b).


 • Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor.Rekrutteringsansvarlig/Oppstartsansvarlig

Vi har valgt å samordne rekrutteringsansvarlig og oppstartsansvarlig i en rolle.

Rekrutteringsansvarlig er en person i fotballgruppa.

Rekrutteringsansvarlig jobber aktivt for å rekruttere spillere og støtteapparat til nye og

eksisterende lag, bla. gjennom sosiale media og oppslag i vårt rekrutteringsområde.

Rekrutteringsansvarlig samarbeider tett med medlemmene av fotballgruppa og styret

under forberedelser og gjennomføring av oppstartsamling/trening/oppstartsmøte av

nye lag. Den rekrutteringsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål og

handlingsplaner.

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for evaluering og videreutvikling av klubbens

rekrutteringsplan.

Rekrutteringsansvarlig er ansvarlig for rekrutteringstiltak også for eksisterende lag i IL

Blåmann. Rekruttering til eksisterende lag er nødvendig ved frafall av spillere på et

lag.Trenerutvikler

Trenerutvikler skal ha ansvaret for oppfølging av klubbens trenere, og være bindeleddet mellom fotballgruppa og klubbens trenere i barne- og ungdomsfotballen. Trenerkoordinator skal ha ansvaret for det administrative arbeidet knyttet til oppfølgingen av trenere.


Arbeidsoppgaver trenerutvikler:

 • Sørge for at sportsplanen legges til grunn for all aktivitet i klubben

 • Holde jevnlig kontakt med kretsens ansvarlige for trenerløftet

 • Sikre at alle trenere, og spesielt nye trenere, blir kjent med sportsplanen som klubbens styrende dokument

 • Planlegge og gjennomføre trenerforum sammen med trenerkoordinator

 • Følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål

 • Bidra til at alle trenere har nødvendig kompetanse som angitt i kompetanseplan.

 • Være med på å rekruttere nye trenere

 • Være trener for trenerne

 • Delta på møter med fotballgruppa ved behov


Arbeidsoppgaver trenerkoordinator: 

 • Hovedoppgave for trenerkoordinator er å samarbeide med trenerutvikler for å utvikle gode trenere i klubben vår

 • Ansvar for oppfølging av trenerkompetanse/vedlikeholde databasen

 • Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning

 • Planlegge og melde trenere på kurs bla. grasrottrener, barnefotballkveld, ungdomsfotballkveld

 • Planlegge og gjennomføre trenerforum 3 ganger i året

 • Arrangere fotballkveld årlig med faglig tema
Fair play ansvarlig 

Fair play ansvarlig utnevnes av fotballgruppa og skal ha det overordnede ansvaret for å sikre fair play gjennom hele vår organisasjon. Fair Play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap. Viktigste oppgave for Fair Play ansvarlig er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens lagledere, trenere og medlemmer i forhold til gode holdninger.

Hovedmål

Hovedmål for rollen vil være innenfor følgende områder:

 • Ha god kjennskap til og utøve rollen i samsvar med NFF Fair Play program,
  https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/2016/fair-play/

 • Være bindeledd mellom FG og styre i Fair Play saker.

 • Sikre at Fair Play er tema på møter med trenere/lagledere/foreldre og ungdoms- og seniorspillere, og sikre at rutiner for hjemmekamp er kjent i klubben.


  
Ansvarsområde


Dommeransvarlig

IL Blåmann ønsker å legge til rette for dommere, slik at de på samme måte som fotballspillere skal ha muligheten til å utvikle seg. For å oppnå dette har klubben en dommeransvarlig som har følgende hovedoppgaver:

 • Holde god kontakt og samarbeide med klubbens dommere, lagledere, trenere og fotballstyret samt Troms fotballkrets.

 • Hovedansvar sammen med fotballstyret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.

 • Legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper. Klubben skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart. P.g.a den lave andelen av kvinnelige dommere i fotballen skal være fokus på rekruttering av jenter.

 • Har ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.

 • Har ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

 • Har ansvar for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.

 • Legge til rette treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleirer og klubbens egne turneringer. 


I tillegg til ovennevnte oppgaver, vil dommeransvarlig i IL Blåmann være ansvarlig for:

  • Obligatorisk regelkurs for jenter og gutter 13 år, der det også inngår en innføring i hva det vil si å være dommer i klubb. Dette med hensikt å kunne rekruttere inn dommere til å ta klubbdommerkurs. Der det er mulig få inn en kretsdommer til å fortelle hva det vil si å være dommer.

  • Legge til rette for rekruttering av nye klubbdommere og rekrutteringsdommere gjennom å arrangere/legge til rette for teoretiske kurs og praktisk trening under veiledning. Fra de er 15 år meldes klubbdommere opp til rekrutteringsdommerkurs i kretsen.

  • Legge til rette for at de som har lyst får muligheten til å dømme kamper i løpet av sesongen, og legge til rette for veiledning og konstruktive tilbakemeldinger også her.

  • IL Blåmann arrangerer turneringer, og her er det naturlig at dommeransvarlig har ansvar for dommere og er en del av juryen for turneringa.

  • Legge til rette for at både jenter og gutter skal få utvikle seg som dommere ved hjelp av egne kurs for de ulike kjønn.

  • Dommeransvarlig i IL Blåmann oppfordres også til å holde kontakt med dommerkontakter for naboklubber, og på denne måten opprettholde et samarbeid på tvers av lagene.

  • Dommeransvarlig skal minst en gang årlig arrangere dommerforum med sosialt samvær. Dette for å sikre et godt dommermiljø i klubben.