I dette kapitlet vil du finne informasjon om hvordan IL Blåmann er organisert, hvilke oppgaver de ulike vervene i idrettslaget har (rollebeskrivelser), samt lov for IL Blåmann. 


IL Blåmann er organisert med et hovedstyre, og har ingen gruppestyrer. Organisasjonskart kan lastes ned her. Mer informasjon om styret og styrets arbeid kan leses i kapittel 2.3 Styret. Hovedstyret er organisert med leder, nestleder og styremedlemmer som ivaretar ulike oppgaver, deriblant sekretær, økonomiansvarlig og anleggsansvarlig. I tråd med lov for IL Blåmann er det alltid en i styret som er oppnevnt som politiattestansvarlig. Alle klubber som driver med idrett for barn skal også ha en barneidrettsansvarlig. For alle disse er det utarbeidet rollebeskrivelser som du finner i kapittel 2.6.1 Styrets roller 


Styret har oppnevnt undergrupper som har ansvar for arbeidet med de ulike aktivitetene. Per i dag har vi følgende grupper: Fotballgruppe, skigruppa, basketgruppe, klatregruppe, idrettsskolegruppe, anleggsgruppa og turgruppa. For hver av undergruppene er det oppnevnt en leder/ansvarlig. Hva disse undergruppene jobber med finner du en beskrivelse av i kapittel 2.4. Som medlem er du hjertelig velkommen til å melde deg som bidragsyter til en eller flere av gruppene. Jo flere hender som bidrar, jo mindre jobb blir det på hver enkelt! 


I fotballgruppa er det flere roller som skal fylles: Fiksansvarlig, rekrutteringsansvarlig, oppstartsansvarlig, trenerutvikler, fairplayansvarlig, kvalitetsklubbansvarlig og dommeransvarlig. Det er utarbeidet egne rollebeskrivelser for dette, og de ligger i dokumentet 2.6.2 Fotballgruppas roller.


For de organiserte idrettene stilles det krav om at det minimum stilles med trener, lagleder og dugnadsansvarlig. Det er utarbeidet rollebeskrivelser for alle disse slik at den som påtar seg et verv vet hva som forventes. Det er også laget rollebeskrivelser for andre roller, f.eks dommeransvarlig og trenerutvikler, samt for undergruppene. Disse ligger i dokumentet 2.6.3 Roller i lag og undergrupper.


Andre undergrupper har styret fullmakt til å oppnevne ved behov. Det skal da også utarbeides rollebeskrivelser for disse, som vil bli lagt til i dette kapitlet.