Rollebeskrivelser lag og undergrupper


Undergrupper


IL Blåmann har flere undergrupper der det drives organisert aktivitet.  Hver av disse undergruppene/lag skal ha dekket sentrale roller for å sikre at aktiviteten drives i tråd med idrettslagets vedtekter, verdigrunnlag og visjon.  Kun medlemmer av idrettslaget kan ha roller. 


For hver av undergruppene kreves vanligvis disse rollene: Lagleder, trener(e) og dugnadsansvarlig. Der det brukes spillerdrakter skal det også være en draktansvarlig. Krav om de ovennevnte roller gjelder følgende undergrupper:


Fotball

Idrettsskole

Friidrett

Klatring

Basket Lagleder:

 • Har det administrative ansvar for laget/gruppa.

 • Ansvarlig for kommunikasjon mot foreldre, trenere, deltakere og styret.

 • Innkalling til foreldremøter, fortrinnsvis 2 ganger i året; etter sesong som oppsummering og før oppstart av sesong for planlegging/oppmelding til serie etc.

 • Spesifikt for fotball: delta på terminlistemøte med kretsen (for lag fra 13 år og opp, telefonmøte).

 • Hente inn og sende ut kampoppsett for seriespill og turneringer.

 • Spesifikt for fotball: Omberamme kamper i serien ved behov. Sende ut oppdaterte kampoppsett til foreldre / spillere ved omberamminger/endringer. Omberamminger av hjemmekamper avtales med fotballgruppa da dette må samordnes med oppdatert banedagbok.  

 • Oppdatere laglister og innsending av disse til styret. Herunder holde oversikt over start, evt sluttdato for deltakere.

 • Levere politiattest.

 • Innkjøpsprosedyre: Behov meldes inn til innkjøpsansvarlig som legger inn bestilling hos Torshov. Innkjøpsansvarlig gir beskjed om hvem som henter utstyret. Utstyret kan så hentes/kvitteres ut på Torshov.

 • NB: Man må selv være medlem for å kunne ha roller i idrettslagetTrener:

 • Har ansvar for å utarbeide treningsopplegg.

 • Har ansvar for gruppa på treningene, og etter beste evne tilpasse opplegg for størst mulig utvikling av deltakerne og et positivt miljø.

 • Samarbeid med eventuelle hjelpetrenere, sørge for at hjelpetrener er oppdatert på treningsopplegget.

 • I størst mulig grad være tilstede og lede deltakerne på kamper / turneringer/ i konkurranser der det er aktuelt i tillegg til å lede treninger. 

 • Gi beskjed til lagleder ved behov for utstyr, f.eks baller, isposer etc. NB: Følge innkjøpsrutiner.

 • Gi tilbakemelding til lagleder, evt. også foreldre ved problemer i gruppa som krever tiltak. Dette kan være vedvarende dårlige holdninger, regelbrudd etc, kort sagt saker som kan skade miljøet i laget. Dette da trener vil være den som har mest kontakt med deltakerne og derav også best innsikt i miljø.

 • Legge til rette for spillere med særskilte behov, for eksempel funksjonshemninger.

 • Levere politiattest. NB: Man må selv være medlem for å kunne ha roller i idrettslaget.Hjelpetrener: 

 • Bistå hovedtrener under treninger og ved behov på kamp.

 • Sette seg inn i treningsopplegg, evt. hjelpe med å utarbeide treningsopplegg sammen med hovedtrener.

 • Levere politiattest.

 • NB: Man må selv være medlem for å kunne ha roller i idrettslaget.


Dommeransvarlig (Gjelder kun fotball): 

 • I aldersbestemt klasse 6-12år: Dømme hjemmekamper eller skaffe til veie folk som kan dømme. Ved bruk av egen klubbdommer skal dommer betales med Kr 100,- per kamp. Dette betales av klubben, men dommeransvarlig må holde oversikt over kamper/klubbdommer og melde inn til fotballgruppa.

 • Elektronisk kamprapporter / dommerkort, gjelder fra 13 år og opp.

 • Skriv ut kamprapport/dommerkort til kampen. (Dommeransvarlig eller lagleder).  Sjekk om det er oppsatt dommer, hvis ikke må klubben/laget ha egen dommer
  Husk signering av dommerkortet.  

 • Melde inn resultat: SMS til 2223: resultat-kampnummer-mål hjemmelag-mål bortelag. Eksempel: resultat 06120308001 0-3
  Det er hjemmelagets ansvar å rapportere inn kampresultatet.
  Skriv ut kamprapport/dommerkort, husk signering av dommerkort etter kampen.

 • Dommerregning leveres kasserer i klubben som betaler dommerne. Dette hvis ikke dommer sender dommer-regning på mail direkte til kasserer.Dugnadsansvarlig:

 • Delta på møte for dugnadsansvarlige, anleggsgruppa og representanter for styret i IL Blåmann. Dette møte avholdes normalt en gang før sesongstart og det vil her bli diskutert/planlagt dugnadsoppgaver for sesongen.

 • Administrere / kalle inn folk fra laget til dugnader.

 • Holde oversikt over hvem som har utført dugnader på laget for å fordele dugnadsarbeidet mest mulig jevnt.

 • Tips: Innkallinger / påminnelser om dugnad kan med fordel sendes på SMS.


Draktansvarlig:

 • Samle inn drakter en til to ganger pr.år for sjekk og antall.

 • Sørge for å få inn drakter fra de som evt. slutter.

 • Dele ut drakt til nye spillere.

 • Holde oversikt over størrelser og nummer på drakter ift. til spillere, og sørge for at de har drakter som passer.


IL Blåmann har også flere undergrupper der en organisering med lagleder mm ikke er naturlig. Dette gjelder disse gruppene: 


Skating

Dette er en uorganisert aktivitet, og det oppnevnes her en skategruppe med følgende oppgaver:

 • Følge opp vedlikehold og videreutvikle skateparken i samarbeid med anleggsgruppa

 • Stimulere til bruk av skateparken for flest mulig, ikke bare medlemmer

 • Skrive årsmelding fra skategruppas aktiviteter til årsmøtetTurgruppe

Idrettslaget har en uformelt sammensatt gruppe som arrangerer åpne fellesturer av ulikt omfang. Det arrangeres minst en tur i året. Styret oppnevner en kontaktperson med følgende oppgaver:

 • Holde styret informert om planlagte og gjennomførte aktiviteter

 • Være kontaktperson og informere om turene som arrangeres

 • Skrive årsmelding fra turgruppas aktiviteter til årsmøtet 


Ski

Skigruppa har tre hovedområder: Arrangere skirenn på hver vinter. Drifte og vedlikeholde snøskuter og sporlegger. Kjøre opp skiløyper for idrettslaget. Styret oppnevner en kontaktperson med følgende oppgaver:

 • Ha det administrative ansvaret for gruppa

 • Holde styret informert om planlagte og gjennomførte aktiviteter

 • Skrive årsmelding fra skigruppas aktiviteter til årsmøtet