Rekrutteringsplan

IL Blåmann har hovedsakelig sitt nedslagsfelt i område Ersfjordbotn og Kaldfjord. De 

yngste barna kommer inn i klubben som 5-6 åringer, og hovedmålet er at spillere skal 

spille i sin egen klubb så lenge som mulig. En tidlig og aktiv rekruttering vil også gjøre 

klubben synlig i nærområdet - noe som er positivt for klubbens omdømme og sosiale 

profil. Vår idrett skal være åpen og inkluderende. Lek, trivsel og trygghet er 

nøkkelordet. Klubben skal ha et ekstra fokus på rekruttering og oppstart av nye 

jentelag. Vi skal gi jentene det samme tilbudet som guttene, og klubben skal derfor 

starte egne lag for jenter og gutter - på samme tidspunkt.


Fair Play, fotball for alle, trygghet + mestring = Trivsel            

Barnefotballen bygger på Norges fotballforbunds visjon om fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Det betyr at klubben skal gi alle barn som er medlemmer av vår klubb, et godt fotballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter.  


Rekrutteringsansvarlig/oppstart av nye lag

IL Blåmann har en trenerkoordinator. Trenerkoordinator innehar også rollen som rekrutteringsansvarlig/oppstartsansvarlig. Han/hun samarbeider tett med medlemmene av fotballgruppa (FG) og trenerutvikler i klubben under forberedelser og gjennomføring av oppstartsamling/trening/oppstartsmøte av nye lag. Den rekrutteringsansvarlige skal kjenne til klubbens visjon, verdier, mål, handlingsplaner og ha gjennomført barnefotballkveld / ungdomsfotballkveld. 


Rekrutteringsområde

IL Blåmann fotball rekrutterer i hovedsak sine medlemmer fra følgende skolekretser:

 • Ersfjordbotn 

 • Kaldfjord

Det er barna i disse skolekretsene vi ønsker å rekruttere nye medlemmer fra. Barn fra andre områder er også velkommen til å bli medlem i IL Blåmann fotball, men vi vil ikke drive aktiv rekruttering utenfor vårt hovedområde. 


            
Prosess for rekruttering / oppstart nye lag
I hovedsak består rekrutteringsprosessen og oppstart av nye lag av følgende aktiviteter:


 1. Besøk på foreldremøte i barnehage for 5 åringer i juni, der klubben informerer om oppstartstrening for nye lag.   

 2. Planlegging av oppstartstrening/foreldremøte/oppfølgingsmøte inkl. fastsetting av datoer. Fotballgruppa fastsetter dag for gjennomføring av oppstartstrening og distribuerer invitasjons-materiell til barnehager og på sosiale medier. Fotballgruppa fastsetter også hvem som er ansvarlig for gjennomføring av de ulike aktivitetene. Oppstartstrening skal skje i september.

 3. Gjennomføring av oppstartstrening

Oppstartstrening gjennomføres ved hjelp av spillere på herrelag og damelag. Det er to treninger for jentespillere og to treninger for guttespillere. Dersom det ved oppstart ikke er tilstrekkelig antall jenter til å ha eget lag må en sette i gang tiltak som bidrar til aktiv rekruttering av jenter.
Hovedmålsettingen er at nye spillere får en fin opplevelse og at «fotball er gøy». Treningen er enkel med litt lek med ball, noen enkle øvelser og smålagsspill.

Ansvarlig: Rekrutteringsansvarlig/Fotballgruppa med hjelp av spillere på herrelag og damelag


 1. Foreldremøte med informasjon, rollefordeling i laget 
  Foreldremøte holdes etter at det har vært 2 oppstartstreninger. Presentasjon av Fotballgruppa, gjennomgang av klubbens verdier, mål og retningslinjer, samt kontingenter og annen nyttig informasjon. 
  Det foretas også inndeling av lag og en får på plass alle roller i de enkelte lagene. Informasjon om data på den enkelte spiller hentes også inn.
  Ansvarlig: Rekrutteringsansvarlig med hjelp av Fotballgruppa

 2. Oppfølgingsmøte med de nye trenerne/hjelpetrenere og lagledere
  Oppfølgingsmøte skal gi de som har meldt seg som trenere/hjelpetrenere og lagledere en ekstra informasjon om deres rolle i laget. Her gis informasjon om følgende:   
  IL Blåmann fotball  sin organisasjon og deres oppgaver.
  Gjennomgang av Fair play , retningslinjer, trenervett og sportsplan.
  Utstyr til lagene deles ut på dette møte.
  Ansvarlig:  Rekrutteringsansvarlig og Fotballgruppa  

 3. Videre oppfølging av nye lag
  Hvert lag får tildelt treningstider og starter opp så snart det er på plass. Etter dette kommer videre oppfølging i henhold til ordinær kontakt mellom lagene og fotballgruppa/ trenerkoordinator/trenerutvikler.